ЖИВОТ СЛЕД ЛИНУРОН

„Няма универсална  хербицидна  стратегия”

Съдбата на линуронa беше ясна от известно време, но за много производители неговото оттегляне означава стъпка в неизвестното. През последните 25 години Линурона е в основата на производството при слънчоглед, картофи и бобови култури. Приблизително 65% от площите с картофи са третирани с пестицида според проучване от 2014 г. Това накара  някои производители да  купуват линурон и да се презапасяват, преди пестицидът да изчезне от пазар.

Най-опитните фермери експериментират със смеси, за да намерят най-добрата алтернативна хербицидна програма,  която да е подходяща за техните почвени типове. И така започнали проучванията на различни смеси и тяхната съвместимост за да се намери подходящ заместител преди одобряването на метобромурона през 2015 г. регистриран като Праксим или Проман от Белхим Кроп Протекшън.

Хербицидите на база метобромурон са почвени, селективни и се прилагат след сеитба преди поникване на културата. В България се използват при отглеждането на всички видове технологичен слънчоглед, соя и картофи за контрол на широколистни и някои житни плевели. През последните 2 години след множество проведени опити от Белхим са установени спецификите на активното вещество до степен максимално ползотворна за фермерите.

При опитите на леки почви метобромурона получава добри резултати в доза 250 мл/дка Праксим  в комбинация с кломазон, s-метазахлор, аклонифен или пендиметалин когато има налични овес, лепка или пипериче на полето.

На по-тежки почви, дозата на продукта трябва да се повиши до 300 мл/дка и да се добави 50 мл/дка метрибузин,  което да направи комбинацията по – устойчива при отглеждане главно на картофени посеви. Това е една добре разтворима комбинация,  която работи добре и дава отлични резултати при сухи условия. Осигуряването на адекватна доза метобромурон е основното условие за постигането на чисти от плевели посеви до прибирането на културата.

Важно нещо при резервоарните смеси на Праксим  е да се спазват ефективните дози на всеки партниращ продукт за да бъде покрит целият плевелен спектър от широколистни и житни.

Метобромурона се прилага след сеитба преди поникване на културите и фермерите не трябва да имат притеснения относно избора на сорт картофи, хибриди слънчоглед или соя когато се използват резервоарни смеси с партниращ продукт. Следенето  от близо на плевелният спектър,  наличен на полето ще бъде ключът за успешен контрол на плевелите с почвени препарати. При отглеждането на дадена култура на различни полета няма единно хербицидно решение.

Липсата на акт. в-во линурон се усеща най-чувствително при производството на картофи. Основните активни вещества, които остават при тази култура са метобромурона, метрибузин, кломазон и пендиметалин. При проведените стотици изпитвания най-добри резултати се получават при комбинация 300 мл/дка Проман и 90 мл/дка метрибузин или 300 мл/дка Проман с 150 мл/дка S-метазахлор.

Определено има живот след Линурон, като хербицидният резултат е дори по-добър в контрола на плевелите при употребата на метобромурон и е абсолютно условие за отглеждането на култури като слънчоглед, картофи или бобови култури.

Share this post