ПРОМАН

Активно в-во : 500 г/л метобромурон
Формулация : суспензионен концентрат – СК
Регистрация : картофи – 400 мл/дка
Карантинен срок :  –
Опаковка : 5 л

Проман е селективен, почвен, противошироколистен хербицид. Активното вещество метобромурон е от групата на уреите/ от същата група е и акт. в-во линурон/, като основно се поема от корените, придвижва се до листата, където инхибира фотосинтезата при фотосистема II. След поникване на плевелите по листата им се появяват хлоротични петна, които впоследствие некротизират.

Приложен след сеитба, преди поникване Проман осигурява дълго последействие и изключителна селективност към културата.

За максимален ефект е необходимо по време на третиране с Проман да има оптимална почвена влага.